CZY NA USŁUGI STOMATOLOGICZNE JEST GWARANCJA

CZY NA USŁUGI STOMATOLOGICZNE JEST GWARANCJA


Ministerstwo Sprawiedliwości o gwarancji na usługi stomatologiczne w świetle praw i obowiązków nabywcy oraz sprzedawcy. Pacjent ma prawo reklamować źle wykonaną usługę dentystyczną (np. źle wykonaną plombę czy protezę), żądając usunięcia …

28.01.2014

 · Coraz więcej dentystów udziela swoim pacjentom gwarancji na leczenie stomatologiczne (np. wypełnienia, protezy, licówki czy korony). Kiedy dentysta może odmówić przyjęcia reklamacji? Kiedy możemy reklamować źle wykonaną usługę …

kompleksowe badanie stomatologiczne przeprowadzane raz do roku. Gwarancja na usługi stomatologiczne nie obejmuje: prac stomatologicznych tymczasowych, najczęściej są to protezy natychmiastowe, czy korony tymczasowe; usług i zabiegów przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany przed ich wykonaniem o ograniczonych warunkach gwarancji lub jej całkowitym braku …

Oczywiście, na usługi stomatologiczne udziela się gwarancji, która w przypadku leczenia zachowawczego tj. np. wypełnienia ubytku korony zęba zapewnia, …

15.01.2014

 · Gwarancji może podlegać każdy zabieg stomatologiczny – od tych najprostszych, jak np. wypełnienie ubytku, po najbardziej skomplikowane, jak rekonstrukcja uśmiechu. Najczęściej gwarancja udzielana jest na okres od 1-2 lat. Może także otrzymać gwarancję dożywotnią np. na leczenie implantologiczne.

Gwarancja na protezę. Odnosząc się do kwestii udzielania gwarancji na protezy i usługi stomatologiczne, zauważyć należy, że nic nie stoi na przeszkodzie, by w umowie o dzieło zostały zawarte klauzule umowne typu gwarancyjnego albo by świadczący usługi dentystyczne dał dodatkową gwarancję na wykonaną usługę.

Gwarancja na usługi stomatologiczne w świetle prawa. Warto wiedzieć, że pacjent ma prawo do reklamacji źle wykonanej usługi dentystycznej – np. wypełnienia czy wykonania uzupełnienia protetycznego. Maksymalny termin zgłoszenia źle wykonanego zabiegu wynosi 12 miesięcy.

Nie zawsze wiemy, co zrobić, jeśli usługi stomatologiczne są wykonane wadliwie. Ważne jest też, co chcemy zareklamować. Dlatego istotne jest ustalenie wszelkich szczegółów z dentystą ...

Gwarancja na usługi stomatologiczne | Uni-Med Sosnowiec Gwarancja na usługi stomatologiczne Na świad­czo­ne usłu­gi sto­ma­to­lo­gicz­ne udzie­la­my 12-mie­sięcz­nej gwa­ran­cji od momen­tu zakoń­cze­nia reali­za­cji pla­nu lecze­nia.

Gwarancja może być udzielona zarówno przez stomatologa, jak i wytwórcę protezy czy implantu. Ten drugi udziela gwarancji na samą protezę czy implant, dentysta może udzielić gwarancji na swoje usługi.